Pages

Motivacija zaposlenika i funkcije menadžmenta
Motivacija zaposlenika i funkcije menadžmenta
Dora Karasman
Rad ne sadrži sažetak.
Motivacija zaposlenika ključ uspjeha
Motivacija zaposlenika ključ uspjeha
Suzana Čuljak
Rad ne sadrži sažetak.
Najveći maloprodajni lanci u svijetu i EU
Najveći maloprodajni lanci u svijetu i EU
Jasminka Sabljak Lončarić
Rad ne sadrži sažetak.
Negativna obilježja u turizmu
Negativna obilježja u turizmu
Lana Borovac
Rad ne sadrži sažetak.
Novac - od pojave do suvremenih oblika
Novac - od pojave do suvremenih oblika
Renato Marković
Rad ne sadrži sažetak.
Nove tehnologije u trgovačkim lancima
Nove tehnologije u trgovačkim lancima
Rosanda Gojak
Rad ne sadrži sažetak.
Obiteljsko poduzetnišvo
Obiteljsko poduzetnišvo
Valentina Demo
Rad ne sadrži sažetak.
Ocjena uspješnosti i sigurnosti poslovanja Hrvatske lutrije d.o.o. u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Ocjena uspješnosti i sigurnosti poslovanja Hrvatske lutrije d.o.o. u razdoblju od 2013. do 2017. godine
Jasminka Petrač
Temeljni financijski izvještaji predstavljaju podlogu i polaznu osnovu za analizu poslovanja poduzeća koja mora pruţiti menadţmentu Društva istiniti i objektivan prikaz financijskog poloţaja i uspješnosti poslovanja poduzeća u svrhu donošenja kljuĉnih strateških odluka koje odreĊuju buduće poslovanje. Bilanca, Raĉun dobitka i gubitka, Izvještaj o novĉanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke uz financijske izvještaje ĉine temeljne godišnje financijske...
Odnosi s javnošću u krizama, na primjeru aviokompanije Germanwings
Odnosi s javnošću u krizama, na primjeru aviokompanije Germanwings
Marko Todorić
Predmet ovoga rada je uloga i vaţnost odnosa s javnošću u kriznim situacijama. Prvo su definirani odnosi s javnošću, potom njihove zadaće u kriznim situacijama. Kod izbijanja krizne situacije vrlo je vaţno odmah reagirati prema javnosti, bez obzira na to jesu li prikupljene sve informacije. Glasnogovornik ili osoba ovlaštena za komunikaciju s medijima mora reagirati na novinarske upite kako bi izbjegao informacijsku prazninu. Ako mediji ne dobiju brze informacije, oni će izvijestiti...
Održivi razvoj turizma u Šibeniku u novim okolnostima
Održivi razvoj turizma u Šibeniku u novim okolnostima
Skelin Patricia
Rad ne sadrži sažetak.
Organizacija i struktura banaka kao čimbenici uspješnosti poslovanja
Organizacija i struktura banaka kao čimbenici uspješnosti poslovanja
Andrea Hokman
Sve veća primjena moderne proizvodne tehnike i tehnologije, novih metoda rada i suvremenih informacijskih sredstava te unaprjeđenje i razvoj društvenih odnosa glavne su karakteristike današnjeg doba. Te promjene odražavaju se neposredno u društvenoj organizaciji rada i njezinim sastavnim dijelovima. Na oblikovanje poduzeća djeluju mnogobrojni čimbenici, iako različiti, utječu na izbor organizacijske strukture, a ipak utjecaj svih nije isti. Tako se bankarski sektor također...

Pages